รายงานการวิจัย เรื่อง สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรในสิบปีข้างหน้า

Essential requirements and directions for the improvement of the House of Representatives in the next decades
ผู้แต่ง :
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
บรรเจิด สิงคะเนติ
สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์
จำนวนหน้า :
192
ปีที่เผยแพร่ :
2546
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ด้วยเงินทุนสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร