รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานธุรการในสังกัดรัฐสภา

Quality assurance system of the Parliament Secretariat offices
ผู้แต่ง :
ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
ศศิมน ปรีดา
ศรีนวล สถิตวิทยานันท์
รุ่งพงษ์ ชัยนาม
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
จำนวนหน้า :
97
เลขมาตรฐานประจำหนังสือ :
974-8056-79-1
ปีที่เผยแพร่ :
2547
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ