รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จำนวนหน้า :
203
ปีที่เผยแพร่ :
2555
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร