รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service-AFAS) และระบบการค้าโลกใหม่ : โอกาสและผลกระทบ

ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)
ผู้แต่ง :
ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์ และคณะ
จำนวนหน้า :
212
ปีที่เผยแพร่ :
2560
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559