Research

โดย อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ (2563)
โดย ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ (2563)
โดย ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2557)
โดย ปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2555)
โดย สิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากร 6 , สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2554)
โดย ฐากูร จุลินทร, วิทยากร 7 ว, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2554)
โดย ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร 5, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2552)
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ (2551)
โดย คณะทำงานศึกษาและดำเนินการจัดทำวิจัย โครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา (2550)