กฎและข้อกำหนดในการใช้บริการ

ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา เพื่อให้การใช้บริการหอสมุดรัฐสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 ก.ร. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา พ.ศ. ....”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา พ.ศ. 2543

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

“สมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

“ข้าราชการรัฐสภาสามัญ” หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และให้หมายความรวมถึงพนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

“ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง” หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

“บุคคลในวงงานรัฐสภา” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ โดยอาศัยระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยังคงดำรงตำแหน่งนั้นอยู่

“สื่อมวลชนประจำรัฐสภา” หมายความว่า สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ทำข่าวประจำรัฐสภา

“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลอื่นนอกจากสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง บุคคลในวงงานรัฐสภา และสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ตามระเบียบนี้

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการเกี่ยวกับการใช้หอสมุดรัฐสภา

“ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความว่า หนังสือ วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่น โสตทัศนวัสดุ สื่อมัลติมีเดีย ฐานข้อมูลอ้างอิง ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และวัสดุอื่น ๆ ที่หอสมุดรัฐสภาจัดไว้ให้บริการ

“การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ฐานข้อมูล หรือสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น

ข้อ 5 ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ หรือมิได้มีประกาศอื่นใดกำหนดไว้ ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย ชี้ขาด ตีความ และออกประกาศเกี่ยวกับการให้บริการ หอสมุดรัฐสภาได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่การให้บริการหอสมุดรัฐสภา
 


หมวด 1

วันและเวลา การให้บริการของหอสมุดรัฐสภา

ข้อ 6 หอสมุดรัฐสภาเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา และปิดให้บริการในวันหยุดราชการ 

เมื่อมีเหตุสมควรผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการของหอสมุดรัฐสภา


หมวด 2

ผู้มีสิทธิใช้บริการและยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภา

ข้อ 7 ผู้มีสิทธิใช้บริการหอสมุดรัฐสภาได้แก่

(1)  สมาชิกรัฐสภา

(2)  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

(3)  บุคคลในวงงานรัฐสภา

(4)  สื่อมวลชนประจำรัฐสภา

(5)  บุคคลภายนอก

ข้อ 8 ให้ผู้มีสิทธิใช้บริการหอสมุดรัฐสภา ตามข้อ 7 (1) (2) (3) และ (4) เป็นสมาชิกหอสมุดรัฐสภา

ข้อ 9 สมาชิกหอสมุดรัฐสภาสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง บุคคลในวงงานรัฐสภา หรือสื่อมวลชนประจำรัฐสภา แล้วแต่กรณี

ข้อ 10 หลักเกณฑ์และวิธีการในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ

(1)  ต้องยืมด้วยรหัสสมาชิกของตนเอง ตามที่หอสมุดรัฐสภากำหนด และจะต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศภายในวันและเวลาที่กำหนด

(2)  หอสมุดรัฐสภาสงวนสิทธิที่จะขอให้ผู้ยืมส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศก่อนกำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็น

(3)  การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ให้ยืมต่อได้หนึ่งครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่งหรือค้างค่าปรับ หรือมีผู้จอง หอสมุดรัฐสภาจะงดการต่ออายุการยืม

(4)  กรณียืมด้วยเครื่องหรือระบบการยืมอัตโนมัติ ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมด้วยตนเอง และใช้เอกสารบันทึกรายการยืมเป็นหลักฐานเพื่อนำหนังสือออกนอกหอสมุดรัฐสภา

ข้อ 11 ผู้มีสิทธิใช้บริการหอสมุดรัฐสภาตามข้อ 7 (1) (2) (3) และ (4) มีสิทธิยืม ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

(1)  สมาชิกรัฐสภา ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้รวมไม่เกิน จำนวนเจ็ดรายการ ระยะเวลาการยืมสิบสี่วัน

(2)  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง บุคคลในวงงานรัฐสภา และสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้รวมไม่เกิน จำนวนเจ็ดรายการ ระยะเวลาการยืมเจ็ดวัน

ข้อ 12 หลักเกณฑ์และวิธีการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่หอสมุดรัฐสภากำหนด 
 


หมวด 3

ประเภททรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภา

ข้อ 13 ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

(1)  ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืมได้ ได้แก่ หนังสือ ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์รัฐบาล วารสารฉบับล่วงเวลา โสตทัศนวัสดุ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นที่หอสมุดรัฐสภากำหนดให้ยืมได้

(2)  ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้ามยืม ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก รายงานการประชุมสภา วารสารฉบับปัจจุบัน โสตทัศนวัสดุ และทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ที่หอสมุดรัฐสภากำหนดห้ามยืม

(3)  ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย ฐานข้อมูลอ้างอิง ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และทรัพยากรสารสนเทศอื่นใดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


หมวด 4

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้หอสมุดรัฐสภา

ข้อ 14 ผู้ใช้บริการหอสมุดรัฐสภาต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1)  แสดงตนในการเข้าใช้หอสมุดรัฐสภา ตามที่หอสมุดรัฐสภากำหนด

(2)  แต่งกายสุภาพ

(3)  ก่อนเข้าใช้หอสมุดรัฐสภาเก็บสิ่งของต่าง ๆ ไว้ ณ ที่ที่หอสมุดรัฐสภากำหนด ยกเว้นของมีค่า

(4)  ก่อนเข้าใช้หอสมุดรัฐสภาทุกครั้ง ต้องติดบัตรแสดงตนหรือบัตรอนุญาตเข้าบริเวณรัฐสภา

(5)  อ่านหนังสือหรือใช้ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาอื่นใดภายในบริเวณที่จัดไว้

(6)  วางหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้แล้วไว้บนโต๊ะอ่านหนังสือ หรือในที่ที่หอสมุดรัฐสภากำหนดให้วาง

(7)  ไม่สูบบุหรี่ หรือนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามาภายในหอสมุดรัฐสภา

(8)  ไม่พูดคุยเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ให้เป็นที่รบกวนสมาธิของผู้อื่น

(9)  ไม่ทำให้เกิดความสกปรกในบริเวณหอสมุดรัฐสภา ตลอดจนช่วยกันรักษาหนังสือและทรัพย์สินของหอสมุดรัฐสภา

(10)  ห้ามขีดเขียน ตัด ฉีก หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดให้ทรัพย์สินของหอสมุดรัฐสภาเสียหาย

(11)  ห้ามนำหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศใด ๆ ออกนอกหอสมุดรัฐสภาโดยมิได้ยืมตามระเบียบ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน

(12)  ก่อนออกจากหอสมุดรัฐสภาทุกครั้ง ให้แสดงสิ่งของที่จะนำออกจากหอสมุดรัฐสภาต่อเจ้าหน้าที่


หมวด 5

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ข้อ 15 ความรับผิดชอบของสมาชิกหอสมุดรัฐสภาในการใช้หรือยืมทรัพยากรสารสนเทศ

(1)  ต้องใช้รหัสสมาชิกของตนเองในการใช้บริการหอสมุดรัฐสภาเท่านั้น

(2)  ต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศภายในวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ส่งคืนจะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดเป็นเงินรายการละห้าบาทต่อวัน โดยเริ่มนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการยืมเป็นต้นไป

(3)  ต้องรับผิดต่อการชำรุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมทุกกรณี และเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืมทุกครั้ง หากพบความชำรุดบกพร่องให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทราบ มิฉะนั้นผู้ยืมจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องนั้นเอง

(4)  ต้องรับผิดในความชำรุดเสียหายและไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ตนได้ก่อให้เกิดขึ้น โดยให้ผู้ใช้หรือผู้ยืมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเดียวกัน หรือทรัพยากรสารสนเทศที่มี ชนิด ประเภท ความทันสมัย ที่มีคุณภาพเท่าเดิม หรือดีกว่าเดิมนั้นมาทดแทน ภายในกำหนดเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบถึงความชำรุดเสียหายหรือการสูญหาย หากไม่สามารถจัดหามาทดแทนได้ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ชดใช้โดยชำระเงินแทนเป็นจำนวนสองเท่า ของราคาทรัพยากรสารสนเทศ กรณีที่มีปัญหาในการกำหนดราคาของทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้อำนวยการมีอำนาจในการกำหนดราคาและประเมินราคาของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะชดใช้ด้วยวิธีการใดจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของหอสมุดรัฐสภาอีกเป็นจำนวนห้าสิบบาท

(5)  ในกรณีที่สมาชิกค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ค่าปรับ หรือมีค่าเสียหายอื่น ๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามทวงถามไปยังผู้ยืม หากไม่มีการตอบรับหอสมุดรัฐสภาจะแจ้งการค้างส่งหรือค้างชำระเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังต้นสังกัดของผู้ยืมเพื่อขอให้ดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและนำทรัพยากรสารสนเทศส่งคืนแก่หอสมุดรัฐสภา

(6)  ในกรณีที่ผู้ยืมได้ชำระค่าเสียหายตาม (4) หรือ (5) แล้ว หากผู้ยืมพบทรัพยากรสารสนเทศในเวลาต่อมาจะเรียกร้องทรัพยากรสารสนเทศนั้นหรือเงินที่ชดใช้คืนแล้วไม่ได้

(7)  การนำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกหอสมุดรัฐสภา โดยไม่ได้ยืมหรือไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดทางอาญา และให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 18

(8)  กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย หากผู้ยืมแจ้งหายภายหลังวันกำหนดส่ง นอกจากต้องรับผิดชอบตาม (4) หรือ (5) แล้ว ผู้ยืมยังต้องชำระค่าปรับตาม (2) ด้วย

(9)  ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 


หมวด 6

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่

ข้อ 16 ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกหอสมุดรัฐสภาสิ้นสุดลงตามข้อ 9 ให้สมาชิกที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมทุกรายการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นจากการเป็นสมาชิกหอสมุดรัฐสภา 

หากสมาชิกหอสมุดรัฐสภาไม่ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่หอสมุดรัฐสภาจะดำเนินการแจ้งการค้างส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ยืมเพื่อให้ดำเนินการชำระเงินเป็นจำนวนสองเท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการที่ยังไม่ได้ส่งคืน

ข้อ 17 การเก็บเงินและรับเงิน ที่เกี่ยวกับการให้บริการหอสมุดรัฐสภานั้นให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    
ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้ใช้หอสมุดรัฐสภาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

(1)  ตักเตือน

(2)  ให้ออกจากหอสมุดรัฐสภา

(3)  ประกาศให้ทราบพฤติกรรมแห่งการกระทำผิด

(4)  ตัดสิทธิการใช้หอสมุดรัฐสภา เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกันประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายชวน หลีกภัย)

ประธานรัฐสภา

TH