ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดรัฐสภา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

หัวข้อที่สำรวจ : การจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดรัฐสภา
ช่วงเวลาที่สำรวจ : 2563-04

การศึกษาวิเคราะห์หนังสือที่จัดซื้อด้วยงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ทั้งด้านค่าใช้จ่ายงบประมาณ การใช้ และความคุ้มค่า

หัวข้อที่สำรวจ : การจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดรัฐสภา
ช่วงเวลาที่สำรวจ : 2562