ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์

ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 18 การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 18 การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โดย นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ วิทยากรเชี่ยวชาญ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร