กลุ่มงานบริการวิชาการ 1

เอกสารข้อมูลพื้นฐาน สรุปสถานการณ์อุทกภัย

คำนำ
 สารบัญ
 บทนำ
 -สาธารณภัยในประเทศไทยและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 -สรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่ปี 2532-2549
 -สรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่ปี 2550-2565
 -จังหวัดที่เกิดอุทกภัยแยกตามภาค ตั้งแต่ปี 2550-2565
 -พื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่ปี 2532-2565
 -สถิติสถานการณ์อุทกภัยแยกตามห้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 2550-2565
 -การเกิดอุทกภัยแยกรายจังหวัด ตั้งแต่ปี 2550-2565
 -สรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยรายจังหวัด ตั้งแต่ปี 2550-2565

การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรายบุคคล ตั้งแต่ พ.ศ. 2478-2565

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 ความหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
-2.1 ความหมายของการเปิดอภิปรายทั่วไป
-2.2 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

อินโฟกราฟิก เรื่อง อาสาสมัครตำรวจบ้าน

บทบาท หน้าที่ สวัสดิการ ของอาสาสมัครตำรวจบ้าน โดยคุณอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า ได้สรุปมาค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (มิ.ย. 2562) [อาสาสมัครตำรวจบ้าน]

อินโฟกราฟิก เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล คณะรัฐมตรีมีมติเห็นชอบในหลักการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เช่น ใบอนุญาตทำงานแบบดิจิทัล ใบอนุญาตขับรถแบบดิจิทัล บัตรประกันสังคมแบบดิจิทัล 

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (ก.ค. 2562) [การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล]

อินโฟกราฟิก เรื่อง ประเทศไทยกับบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562

ประเทศไทยกับบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562 ไทยรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไปตลอดทั้งปี มีแนวคิดหลัก ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล สร้างความยั่งยืน 

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (มิ.ย. 2562) [ประเทศไทยกับบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562]

อินโฟกราฟิก เรื่อง การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

  1. กิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
  2. แผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน
  3. ข้อมูลโครงการร่วมลงทุน

อ่านเพิ่มเติม 

Hot Issue (พ.ค. 2562) [การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562]

อินโฟกราฟิก เรื่อง เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาเก๊า (Macao) มีชื่อเป็นทางการเรียกว่า "เขตบริหารพิเศษมาเกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน" (Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China - MacaoSAR)

มีฐานะเป็น Special Administrative Region (SAR) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" มีรายได้หลักจาก คาสิโนและการท่องเที่ยว 

อ่านเพิ่มเติม

Academic Focus (พ.ค. 2562) [เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต]

 

Subscribe to กลุ่มงานบริการวิชาการ 1