กลุ่มงานบริการวิชาการ 3

อินโฟกราฟิก เรื่อง สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Novel coronavirus 2019)

สถานการณ์ 😷😷😷โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
สรุปจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จัดทำโดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารข้อมูลพื้นฐาน เรื่อง การแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่  
 

อินโฟกราฟิก เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

เล่าเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

พื้นที่การศึกษาที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สำหรับการทดลองนวัตกรรมการศึกษา โดยให้อำนาจแก่สถานศึกษาในการบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน

โดยมีหน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากรและกลไกการหนุนเสริมแก่โรงเรียนในพื้นที่อย่างเหมาะสมและผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

อ่านเพิ่มเติม

Academic Focus (มิ.ย. 2562) [พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)]

อินโฟกราฟิก เรื่อง พ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562 สาระสำคัญที่ควรรู้

พ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติมีทั้งสิ้น 11 มาตรา มีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้

Hot Issue (มิ.ย. 2562) [Overtourism ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง]

“Overtourism” หรือ ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง

หมายถึง สถานการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากและกระจุกตัวจนเกินความสามารถในการรองรับพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว การเติบโตของการท่องเที่ยวช่วยส่งผลดีในด้านการสร้างรายได้ แต่ก็ส่งผลเสียได้เช่นกันหากมีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นการสร้างประสบการณ์ผ่านความสวยงาม ปัญหา Overtourism อาจส่งผลกระทบได้ดังนี้

อินโฟกราฟิก เรื่อง แรงงานสูงอายุในประเทศสิงคโปร์

เย็น ๆ ค่ำ ๆ วันนี้  แวะไปดูเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์บ้าง ว่าเขามีแนวทางเกี่ยวกับแรงงานสูงอายุอย่างไร น้องบะหมี่ Soraya Pkl ได้ทำอินโฟกราฟิกมาให้ดูอย่างง่าย ๆ แล้วค่ะ 

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (พ.ค. 2562) [แรงงานสูงอายุในประเทศสิงคโปร์]

อินโฟกราฟิก เรื่อง ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อลดโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรง หลายประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวในเรื่องดังกล่าว จึงมีการดำเนินการร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อินโฟกราฟิก เรื่อง พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม "บางกะเจ้า"

"บางกะเจ้า"  มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรือาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์โดยง่าย ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนมากขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม พ.ศ.

Subscribe to กลุ่มงานบริการวิชาการ 3