การเลือกตั้ง

อินโฟกราฟิก เรื่อง ใส่ร้าย ผู้สมัคร ส.ส. ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ใส่ร้าย ผู้สมัคร ส.ส. ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ปรับ - คุก - ยุบพรรค

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

มาตรา 143 ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี

อินโฟกราฟิก เรื่อง สรุปข้อมูลเลือกตั้ง ส.ส. 2566

สรุปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ข้อมูลจาก "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566" ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต / บัญชีรายชื่อ

 

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต / บัญชีรายชื่อ ปี 2566 ​ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 กำหนดให้

  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
  • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้รับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ด้วย

อินโฟกราฟิก เรื่อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

 

เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

      กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ ​ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำหนังสือชื่อ "สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557" ขึ้น โดยในเล่มนอกจากจะกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยังได้กล่าวถึงเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมืองอีกด้วย ​ อาทิ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือสิทธิประโยชน์ฯ

อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 ปี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 & เลือกตั้ง 2566

 

4 ปี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 & เลือกตั้ง 2566

ข้อมูลบางส่วนนำมาจากนิทรรศการผลงานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นำเสนอในรูปแบบไทม์ไลน์ อาทิ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ส.ส. หาเสียงใช้เงินได้เท่าไหร่?

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

ข้อ 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

     (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ​ ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

     (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาหรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างต้องใช้จ่ายไม่เกิน ​ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

อินโฟกราฟิก เรื่อง ออกไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ออกไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ที่ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

อินโฟกราฟิก เรื่อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566
 

ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร

มาตรา 95 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  (1) มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
  (2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
  (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

อินโฟกราฟิก เรื่อง บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 96 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
  (1) เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช
  (2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  (3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  (4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

Subscribe to การเลือกตั้ง