นโยบายเว็บไซต์

 

นโยบายเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา

Website Policy of National Assembly Library of Thailand

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

หอสมุดรัฐสภาได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศด้านนิติบัญญัติและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ทั้งสารสนเทศที่จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสารสนเทศที่เป็นผลงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหอสมุดสู่สาธารณชน

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา ผู้ใช้บริการจะต้องใช้งานเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่หอสมุดรัฐสภาได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ไฟล์เสียง ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการสามารถแบ่งปันหรือส่งต่อเนื้อหานั้น ๆ ไปยังผู้อื่นได้ แต่ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือใช้งานเนื้อหาดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 3. หอสมุดรัฐสภาทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ 
 4. หอสมุดรัฐสภาอาจหยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 5. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อที่กล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และเข้าถึงเนื้อหาหรือไฟล์เอกสารใด ๆ บนเว็บไซต์ได้
 6. ในกรณีที่เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภาหยุดให้บริการเป็นการถาวรหรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ หอสมุดรัฐสภามีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 1. ในกรณีที่มีการขอให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน แก่เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของหอสมุดรัฐสภา และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่หอสมุดรัฐสภาจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากหอสมุดรัฐสภาโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากหอสมุดรัฐสภาโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 6. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงหอสมุดรัฐสภาในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น หอสมุดรัฐสภามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และหอสมุดรัฐสภาไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภาหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว
   
 2. กรณีที่ต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภาได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากหอสมุดรัฐสภาแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว หอสมุดรัฐสภาขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา หอสมุดรัฐสภาจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของหอสมุด หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

การปฏิเสธความรับผิด

หอสมุดรัฐสภาจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าหอสมุดรัฐสภาจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ หอสมุดรัฐสภาไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า หอสมุดรัฐสภาจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. หอสมุดรัฐสภาหรือผู้ให้อนุญาตแก่หอสมุดรัฐสภาเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งหอสมุดรัฐสภาหรือผู้ให้อนุญาตแก่หอสมุดรัฐสภาเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่หอสมุดรัฐสภากำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากหอสมุดรัฐสภา
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของหอสมุดรัฐสภาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหอสมุดรัฐสภา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

การปรับปรุงนโยบายเว็บไซต์

หอสมุดรัฐสภาสงวนสิทธิในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่จะมีผลบังคับใช้ตามสถานการณ์จริง ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายเว็บไซต์ทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา

วิธีการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายเว็บไซต์ หรือการปฏิบัติตามนโยบายเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711, 5714, 5721-22  
โทรสาร : +66(0) 2242 5990
อีเมล : lirt@parliament.go.th

 

TH