หนังสือวิชาการ จำแนกตามประเภท

โดย นราภัทร เพชรมณี
โดย นริศรา เพชรพนาภรณ์, ใหม่ มูลโสม
โดย นริศรา เพชรพนาภรณ์, ใหม่ มูลโสม
โดย นริศรา เพชรพนาภรณ์, ใหม่ มูลโสม
โดย นริศรา เพชรพนาภรณ์, ใหม่ มูลโสม
โดย อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
โดย คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักวิชาการ
โดย คณะทำงานปรับปรุงคู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ สำนักวิชาการ
โดย กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ
โดย นริศรา เพชรพนาภรณ์
โดย คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของห้องสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ
โดย คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักวิชาการ
โดย นริศรา เพชรพนาภรณ์
โดย ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดย ณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
โดย ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
โดย โชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
โดย อนุชา ดีสวัสดิ์, นิติกรปฏิบัติการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย สำนักวิชาการ. คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย สำนักวิชาการ. คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
โดย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล, นิติกรชำนาญการ
โดย สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, วิทยากรเชี่ยวชาญ
โดย สำนักวิชาการ. คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
โดย ณิชชา บูรณสิงห์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
โดย ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
โดย รติมา คชนันทน์, วิทยากรชำนาญการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
โดย แดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
โดย อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานด้านประชาคมอาเซียน
โดย คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุน ด้านการวิจัยและห้องสมุดรัฐสภาตามมาตรฐานสากล
โดย ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นายโชคสุข กรกิตติชัย, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกรชำนาญการพิเศษ, นางสาวนวรัตน์ นพคุณ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ, นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7 ว
โดย พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากร 5
โดย คณะทำงานศึกษาและดำเนินการจัดทำวิจัย โครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
โดย สายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ 6
โดย วิริยะ คล้ายแดง, วิทยากร 7 ว
โดย พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
โดย สุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากร 7 ว
โดย จงเดือน สุทธิรัตน์, วิทยากร 7 ว
โดย ศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โดย ทนงศักดิ์ สุระคำแหง, นิติกร 8 ว
โดย นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 7 ว
โดย สวีณา พลพืชน์, วิทยากร 8 ว
โดย ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7 ว
โดย Bama Athreya, ผู้เขียน, มาลินี คงรื่น, วิทยากร 8 ว, ผู้แปล
โดย เยาวนิจ สุนนานนท์, วิทยากร 9 ว
โดย พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว