หนังสือวิชาการ จำแนกตามประเภท

โดย คณะทำงานปรับปรุงคู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ สำนักวิชาการ
โดย กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ
โดย คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของห้องสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ
โดย ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ