หนังสือวิชาการ จำแนกตามประเภท

โดย ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
โดย โชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
โดย อนุชา ดีสวัสดิ์, นิติกรปฏิบัติการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
โดย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล, นิติกรชำนาญการ
โดย สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, วิทยากรเชี่ยวชาญ
โดย ณิชชา บูรณสิงห์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
โดย ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
โดย รติมา คชนันทน์, วิทยากรชำนาญการ
โดย แดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
โดย อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานด้านประชาคมอาเซียน
โดย ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7 ว
โดย พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากร 5
โดย สายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ 6
โดย วิริยะ คล้ายแดง, วิทยากร 7 ว
โดย พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
โดย สุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากร 7 ว
โดย จงเดือน สุทธิรัตน์, วิทยากร 7 ว
โดย ทนงศักดิ์ สุระคำแหง, นิติกร 8 ว
โดย นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 7 ว
โดย สวีณา พลพืชน์, วิทยากร 8 ว
โดย Bama Athreya, ผู้เขียน, มาลินี คงรื่น, วิทยากร 8 ว, ผู้แปล
โดย เยาวนิจ สุนนานนท์, วิทยากร 9 ว
โดย พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
โดย ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7 ว