หนังสือวิชาการ จำแนกตามประเภท

โดย ณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
โดย ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นายโชคสุข กรกิตติชัย, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกรชำนาญการพิเศษ, นางสาวนวรัตน์ นพคุณ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ, นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย ศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ