จุลสารกฎหมายด้านสังคม เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายไทย

ผู้แต่ง :
ณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
จำนวนหน้า :
26
ปีที่พิมพ์ :
2562