การพัฒนาห้องสมุดรัฐสภาสู่การเป็น SMART LIBRARY

ผู้แต่ง :
ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จำนวนหน้า :
82
ปีที่พิมพ์ :
2562