สรุปผลการประชุมเชิงนโยบาย เรื่อง กระท่อม : จากยาเสพติดสู่พืชถูกกฎหมาย

ผู้แต่ง :
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
จำนวนหน้า :
12
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

พืชกระท่อม (Kratom) เป็นพรรณไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งในวงศ์ Rubiaceae ถูกนำมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านมานานหลายร้อยปีแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 จัดอยู่ภายใต้ยาเสพติดประเภทที่ 5 แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการทำวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่อมอย่างแพร่หลายและให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย จึงมีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้มีกฎหมายครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรม พฤติกรรม สุขภาพ และ วิทยาศาสตร์

ตอนนี้ กระท่อม ได้ถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งในปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายในการควบคุมรายละเอียดการปลูกและการจำหน่าย จึงทำให้หลายคนเริ่มสนใจประโยชน์ของใบกระท่อมอย่างแพร่หลาย