ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามกลุ่มงาน

ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นริศรา เพชรพนาภรณ์, ใหม่ มูลโสม
นริศรา เพชรพนาภรณ์, ใหม่ มูลโสม
ศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ