ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามกลุ่มงาน

ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
แดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
ทนงศักดิ์ สุระคำแหง, นิติกร 8 ว
โชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากร 5
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 7 ว
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นายโชคสุข กรกิตติชัย, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกรชำนาญการพิเศษ, นางสาวนวรัตน์ นพคุณ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ, นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1