ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามกลุ่มงาน

กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7 ว
ณิชชา บูรณสิงห์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7 ว
Bama Athreya, ผู้เขียน, มาลินี คงรื่น, วิทยากร 8 ว, ผู้แปล
พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, วิทยากรเชี่ยวชาญ