ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามกลุ่มงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
คณะทำงานศึกษาและดำเนินการจัดทำวิจัย โครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
คณะทำงานปรับปรุงคู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ สำนักวิชาการ
คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของห้องสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ
คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุน ด้านการวิจัยและห้องสมุดรัฐสภาตามมาตรฐานสากล
คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักวิชาการ
คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานด้านประชาคมอาเซียน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ