ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามปี

วิริยะ คล้ายแดง, วิทยากร 7 ว
พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
สุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากร 7 ว
จงเดือน สุทธิรัตน์, วิทยากร 7 ว
ศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ