ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามปี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากร 5
คณะทำงานศึกษาและดำเนินการจัดทำวิจัย โครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
สายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ 6