ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามปี

นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นายโชคสุข กรกิตติชัย, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกรชำนาญการพิเศษ, นางสาวนวรัตน์ นพคุณ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ, นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการ
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1