ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามปี

ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
รติมา คชนันทน์, วิทยากรชำนาญการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ