ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามปี

สำนักวิชาการ. คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
ศิริชนก วิริยเกื้อกูล, นิติกรชำนาญการ
สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, วิทยากรเชี่ยวชาญ