ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามปี

สำนักวิชาการ. คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
อนุชา ดีสวัสดิ์, นิติกรปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1