ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามปี

คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักวิชาการ
คณะทำงานปรับปรุงคู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ สำนักวิชาการ
คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของห้องสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ
คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักวิชาการ