รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สสช . เชิงรุก ตอน เร่งระดมร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สสช . เชิงรุก ตอน เร่งระดมร่วมร่างรัฐธรรมนูญ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางสาววัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ, วิทยากร 6     
  2. นายยอดชาย วิถีพานิช, วิทยากร 6     
  3. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6     
  4. นางสาวนันทา หวังสมนึก, เจ้าหน้าที่ธุรการ 6
Event Date
2007-03-01
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๑