Human Library Online

chapter1 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ : การกระจายโอกาสทางการศึกษา
chapter2 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 2 : ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
chapter3 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 3 : Inspired by Sud - Youtuber สอนทำอาหารไทยในต่างแดน
chapter4 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 4 : การฝึกสมาธิหนทางในการดับทุกข์และสืบสานศาสตร์พระราชา
chapter5 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 5 : เทคนิคจำแบบไม่ต้องจำที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 6 หนังสือที่มีคุณค่าและวิธีจัดการหนังสือที่เปียกน้ำ หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 6 หนังสือที่มีคุณค่าและวิธีจัดการหนังสือที่เปียกน้ำ
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 7 How to be interpreters: เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นล่าม หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 7 How to be interpreters: เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นล่าม
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 8 นักเขียนนวนิยายในยุคสังคมออนไลน์ หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 8 นักเขียนนวนิยายในยุคสังคมออนไลน์
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 9 SKT สมาธิบำบัด วิธีเยียวยา รักษาโรค...มอบไว้เพื่อแผ่นดิน หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 9 SKT สมาธิบำบัด วิธีเยียวยา รักษาโรค...มอบไว้เพื่อแผ่นดิน
หนังสืออมนุษย์ เล่มที่ 10 เส้นทางสู่การเป็น "นักกฎหมายนิติบัญญัติ" หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 10 เส้นทางสู่การเป็น "นักกฎหมายนิติบัญญัติ"
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 11 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 11 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 12 โครงการ “ดั่งดอกไม้บาน ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย” หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 12 โครงการ “ดั่งดอกไม้บาน ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย”
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 13 กิจกรรม นับหนึ่งกับวิจัย มือใหม่เริ่มอย่างไรดี ครั้งที่ 1 การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ "การวิจัยเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงาน" หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 13 กิจกรรม นับหนึ่งกับวิจัย มือใหม่เริ่มอย่างไรดี ครั้งที่ 1 การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ "การวิจัยเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงาน"
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 14 กิจกรรม นับหนึ่งกับวิจัย มือใหม่เริ่มอย่างไรดี ครั้งที่ 2 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 14 กิจกรรม นับหนึ่งกับวิจัย มือใหม่เริ่มอย่างไรดี ครั้งที่ 2 การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ งานวิจัยกับการใช้ประโยชน์ในวงงานรัฐสภา
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 15 กิจกรรม นับหนึ่งกับวิจัย มือใหม่เริ่มอย่างไรดี ครั้งที่ 3 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 15 กิจกรรม นับหนึ่งกับวิจัย มือใหม่เริ่มอย่างไรดี ครั้งที่ 3
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 16 วินัยการเงินการคลังของรัฐที่สมาชิกรัฐสภาควรรู้ หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 16 วินัยการเงินการคลังของรัฐที่สมาชิกรัฐสภาควรรู้
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 17 การอบรมหลักสูตร Citation Guru หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 17 การอบรมหลักสูตร Citation Guru
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 18 การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 18 การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 19 เลซองภาษาญี่ปุ่นกับการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 19 เลซองภาษาญี่ปุ่นกับการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 20 ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าขั้นพื้นฐาน หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 20 ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าขั้นพื้นฐาน
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 21 ใครสนใจเป็นคุณหมอยกมือขึ้น หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 21 ใครสนใจเป็นคุณหมอยกมือขึ้น
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 22 การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพ (การเกษตร) ด้วยตนเอง หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 22 การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพ (การเกษตร) ด้วยตนเอง
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 23 เคล็ดลับการนำสำนักวิชาการ สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 23 เคล็ดลับการนำสำนักวิชาการ สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 24 เทคนิคการทำ presentation และการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 24 เทคนิคการทำ presentation และการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 25 soft power กับวัฒนธรรมไทย หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 25 soft power กับวัฒนธรรมไทย
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 26 รัฐสภาประจำจังหวัด หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 26 รัฐสภาประจำจังหวัด: บทบาทการเชื่อมโยงสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 28 โยคะแบบง่ายเพื่อรักษาออฟฟิศซินโดรม หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 28 โยคะแบบง่ายเพื่อรักษาออฟฟิศซินโดรม
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 29 123 บันไดสู่เส้นทางวิศวกร หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 29 123 บันไดสู่เส้นทางวิศวกร