รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ จัดโดย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 – 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

Participants
  1. นางมาลินี คงรื่น, วิทยากร 8
  2. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5
  3. นางบุศรา เข็มทอง, นิติกร 4
Event Date
2007-03-26
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ