รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง สิทธิอันพึงมีของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ

การสัมมนาเรื่อง สิทธิอันพึงมีของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

Participants
  1. นางสาวตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1     
  2. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8 ว.     
  3. นายชงคชาญ สุวรรณมณี, วิทยากร 7     
  4. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์นิติกร 6     
  5. นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, วิทยากร 5     
  6. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกร 4     
  7. นางสาวศรันยา สีมา, นิติกร 4
Event Date
2007-05-09
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ