รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Participants
  1. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร 8 ว.     
  2. นางสาวพจนา ธิรามนตร์, วิทยากร 8 ว.     
  3. นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ, วิทยากร 6     
  4. นายจันทมร สีหาบุญลี, วิทยากร 6     
  5. นางสาวปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากร 5     
  6. นางสาววิมลรักษ์ ศานติธรรม, วิทยากร 5     
  7. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร 4     
  8. นางสาวอัญชลี จวงจันทร์, วิทยากร 4     
  9. นางสาวธณัฐดา หาเรือนศรี, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
Event Date
2007-06-14
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ