รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ (Development of Library Potential in the New Age)

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ (Development of Library Potential in the New Age) จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 3-5 กันยายน 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์, บรรณารักษ์ 6
  2. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ 6     
  3. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ 5     
  4. นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์, บรรณารักษ์ 4
Event Date
2008-09-03 to 2008-09-05
Year
2008
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ