รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย ก้าวไกล หรือ ไล่หลัง ภายใต้โครงการศึกษา รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย

การสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย ก้าวไกล หรือ ไล่หลัง ภายใต้โครงการศึกษา รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางสาวปริศนา ถาวรยุทธ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกรชำนาญการพิเศษ
  3. นายชงคชาญ สุวรรณมณี, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  4. นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการ
  5. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ

 

Event Date
2013-05-27
Year
2013
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๑