รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) หลักสูตร ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) หลักสูตร ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง จัดโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางสิวาพร สุขเอียด วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สานักวิชาการ
  2. นายสิฐสร กระแสร์สุนทร วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สานักวิชาการ
Event Date
2015-06-15
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา