รายงานการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพสตรี สว. กทม.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพสตรี สว. กทม. จัดโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 1-3 ตึกสูติกรรม ชั้น 5 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Participants

นางสาววิมลรักษ์ ศานติธรรม, วิทยากรชำนาญพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

Event Date
2015-07-14 to 2015-07-17
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา