รายงานการเข้าสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 เรื่อง GO Forward Together: Get to Know More for Quality Services

การสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง GO Forward Together: Get to Know More for Quality Services จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Participants

นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

Event Date
2015-08-06 to 2015-08-07
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ