รายงานการเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. (หลักสูตร 2 วัน)

การอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

Participants

นางสาวอัญชลี, จวงจันทร์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

Event Date
2015-09-07 to 2015-09-08
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา