รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนห้องสมุดยุคดิจิทัลด้านกฎหมายและงานยุติธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนห้องสมุดยุคดิจิทัลด้านกฎหมายและงานยุติธรรม จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันพุธที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 รวมเวลา 3 วัน ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

Participants

นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

Event Date
2015-12-16 to 2015-12-18
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ