รายงานการเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Library Towards Thailand 4.0)

การประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Library Towards Thailand 4.0) จัดขึ้นโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 รวมเวลา 3 วัน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนมหานาค กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ

 

Event Date
2017-03-22 to 2017-03-24
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ