รายงานผล โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมการด้านวิชาการสาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมกานต์มณี ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Event Date
2017-06-30; 2017-08-04
Year
2017
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ