รายงานการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

งานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ จัดโดย คณะอนุกรรมการดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร  

Participants
  1. นายฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  2. นายจีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
Event Date
2017-07-25
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา