รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

การประชุม เรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1

Event Date
2017-11-14
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ