New EJournals

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

3 weeks 2 days ago
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

สาเหตุของการมีวิธีคิดและใช้แบบแผนการเมืองเดิมๆ ของนักการเมืองไทย : กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการปรับคณะรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2553

3 weeks 2 days ago
สาเหตุของการมีวิธีคิดและใช้แบบแผนการเมืองเดิมๆ ของนักการเมืองไทย : กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการปรับคณะรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2553

วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 5 (ธ.ค. 2563) [กัญชาเสรีทางการแพทย์ : กรณีศึกษาการกำกับดูแลในต่างประเทศ]

1 month ago
วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 5 (ธ.ค. 2563) [กัญชาเสรีทางการแพทย์ : กรณีศึกษาการกำกับดูแลในต่างประเทศ]
49 minutes 37 seconds ago