New EJournals

Academic Focus (ก.ย. 2565) [การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ]

1 week ago
Academic Focus (ก.ย. 2565) [การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ]

Hot Issue (ก.ย. 2565) [แนวคิดในการควบคุมอาวุธปืนของไทยและต่างประเทศ: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น]

1 week 6 days ago
Hot Issue (ก.ย. 2565) [แนวคิดในการควบคุมอาวุธปืนของไทยและต่างประเทศ: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น]

วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 25 (ส.ค. 2565) [แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยภายใต้หลักการกระจายอำนาจ]

1 month ago
วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 25 (ส.ค. 2565) [แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยภายใต้หลักการกระจายอำนาจ]

Academic Focus (ส.ค. 2565) [สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต]

1 month 1 week ago
Academic Focus (ส.ค. 2565) [สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต]

Academic Focus (ส.ค. 2565) [ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... : กฎหมายเพื่อปกป้องท้องทะเล]

1 month 2 weeks ago
Academic Focus (ส.ค. 2565) [ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... : กฎหมายเพื่อปกป้องท้องทะเล]
49 minutes 9 seconds ago