New EJournals

Academic Focus (ส.ค. 2565) [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... : แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์]

2 days 2 hours ago
Academic Focus (ส.ค. 2565) [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... : แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์]

Academic Focus (ก.ค. 2565) [การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) กับความคาดหวังในการจัดระบบบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ]

6 days 22 hours ago
Academic Focus (ก.ค. 2565) [การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) กับความคาดหวังในการจัดระบบบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ]

Academic Focus (ก.ค. 2565) [การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551]

2 weeks 6 days ago
Academic Focus (ก.ค. 2565) [การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551]

วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 23 (มิ.ย. 2565) [การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศไทย]

1 month 2 weeks ago
วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 23 (มิ.ย. 2565) [การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศไทย]

วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 22 (พ.ค. 2565) [โควิด 19 กรณีศึกษาผลกระทบและมาตรการทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ]

1 month 2 weeks ago
วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 22 (พ.ค. 2565) [โควิด 19 กรณีศึกษาผลกระทบและมาตรการทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ]

Academic Focus (พ.ค. 2565) [การบริหารจัดการการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว)]

2 months ago
Academic Focus (พ.ค. 2565) [การบริหารจัดการการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว)]
42 minutes 3 seconds ago