ความไว้วางใจสาธารณะกับธรรมาภิบาลของรัฐไทย

ความไว้วางใจสาธารณะกับธรรมาภิบาลของรัฐไทย

ด้วยกระแสปฏิรูประบบราชการในหลายประเทศ ทำให้มีการเสนอแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐมากขึ้น และรัฐบาลที่กำลังปรับตัวไปสู่การเป็นรัฐบาลเปิด จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบในการรายงานตัวต่อสาธารณะ การปฏิบัติตามข้อตกลง และความพร้อมรับการถูกตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอให้มีการปฏิรูปวัฒนธรรมการทำงานในระบบราชการ ด้วยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์และค่านิยมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ องค์กรภาครัฐควรมีการบริหารโดยวัดผลลัพธ์การปฏิบัติงาน เน้นการบริหารจัดการวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐโดยอาศัยความไว้วางใจสาธารณะ และข้าราชการควรมีหลักการร่วมกันในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจขึ้นแทนที่วัฒนธรรมในการใช้อำนาจควบคุม เนื่องจากความไว้วางใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ 

หนังสือเล่มนี้

ส่วนแรกนำเสนอเป็นภาคทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดหลักในเรื่องความไว้วางใจสาธารณะ และแนวคิดหลักเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐและความไว้วางใจสาธารณะที่อยู่ในข้อเสนอต่าง ๆ ทางวิชาการ 

ส่วนที่สองเป็นภาคปฏิบัติที่นำเสนอถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผู้เขียนค้นพบเกี่ยวกับการศึกษาความไว้วางใจสาธารณะกับธรรมาภิบาล ในการจัดการภาครัฐของไทยที่อยู่ในการรับรู้ของประชาชน ซึ่งเป็นการสำรวจจากภาคสนาม ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของการนำทฤษฎีมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและใช้ในการศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม เกี่ยวกับความไว้วางใจสาธารณะและธรรมาภิบาล

ส่วนที่สามเป็นภาคประยุกต์บทเรียน และการอภิปรายบทเรียนที่ได้จากการศึกษาและวิจัย และให้ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมการปฏิรูปการจัดการภาครัฐสู่กระบวนทัศน์จริยธรรมความซื่อสัตย์ในศตวรรษหน้า โดยอาศัยวัฒนธรรมความไว้วางใจและความร่วมมือของพลเมือง ผู้เขียนเชื่อว่าธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐเริ่มต้นที่เรื่องง่าย ๆ คือ การส่งเสริมคุณค่าของงานภาครัฐและความมีศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ด้วยรากฐานของคุณค่าทางจริยธรรม ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์สาธารณะที่จะให้ผลประโยชน์กับทุกฝ่าย 

หนังสือ "ความไว้วางใจสาธารณะกับธรรมาภิบาลของรัฐไทย" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : ชนิดา จิตตรุทธะ. (2563). ความไว้วางใจสาธารณะกับธรรมาภิบาลของรัฐไทย. [JF1358.T5 ช152ค 2563]

ผู้จัดทำ :
พจพิณ พรมเอี่ยม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สุพัณดา สุภาพ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on