Lifelong learning focus issue 01

Lifelong learning focus issue 01

การสำรวจสุขภาพการเรียนรู้ของไทยเปรียบเทียบกับโลก มองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของไทยกับต่างประเทศ และชวนให้คิดต่อว่าเราควรจะก้าวต่อไปอย่างไร เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและแข่งขันกับโลกได้

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมสารสนเทศที่มนุษย์จะแข่งขันกันด้วยข้อมูลและองค์ความรู้ ดังนั้นการศึกษายังคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะในสังคมไทยมีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเช่นกัน จึงได้นำเสนอหนังสือเล่มนี้ ซึ่งรายงานถึงข้อมูลสถิติโดยนำเสนอเป็นชุดข้อมูลสำคัญซึ่งเกี่ยวโยงหรือส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการพัฒนามนุษย์ มิติด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน มิติด้านการศึกษา และมิติด้านทักษะและนวัตกรรม ร่วมกับบทวิเคราะห์ปรากฏการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่โดดเด่นน่าสนใจกับทิศทางในอนาคต ซึ่งมีความน่าสนใจมาก อันจะทำให้เราได้เห็นทิศทางของการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาการเรียนรู้นี้ให้คนไทยสามารถแข่งขันกับชาติอื่นได้

หนังสือ "Lifelong learning focus issue 01" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : สถาบันอุทยานการเรียนรู้. (2564). Lifelong learning focus issue 01. [Z 675.P9 ว393ล 2564]

ผู้จัดทำ :
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
เพ็ญภาทิพย์ ธรรมเพ็ชร, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment