ตราสัญลักษณ์ คำขวัญและประวัติจังหวัดเชียงใหม่

ตราสัญลักษณ์ คำขวัญและประวัติจังหวัดเชียงใหม่

ตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่

รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว

ช้างเผือก หมายถึง ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ นำทูลเกล้าถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอก 

เรือนแก้ว หมายถึง ดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรือง จนเคยเป็นสถานที่สำหรับทำสังคายนาพระไตรปิฎก เมื่อ พ.ศ. 2020

คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

ประวัติความเป็นมา

เมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา โดยตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา และพม่าอยู่หลายยุคหลายสมัย จนในที่สุดสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตีเชียงใหม่ได้เมื่อปี พ.ศ. 2317 เชียงใหม่จึงกลับมาเป็นประเทศราชของกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงสถาปนา "พญากาวิละ" (กาวิละ ณ เชียงใหม่) ขึ้นเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่ และเป็นต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2440 ทรงยุบเมืองประเทศราช แบ่งการปกครองราชอาณาจักรเป็นมณฑล ได้ยกเมืองเชียงใหม่ เป็นมณฑลพายัพ และภายหลังเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

 

ที่มา : ตราสัญลักษณ์ คำขวัญและประวัติจังหวัดเชียงใหม่. (http://www.chiangmai.go.th/)

ผู้จัดทำ :
ใหม่ มูลโสม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
ภูริชญ์ ทรัพยรังสี, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on

Comments

พ่ทะา
กิทม
้กาะิ
07/15/2018 - 15:02

Add new comment